Korte impressie van de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering

In november 7, 2018
Comments off
198 Views

Hierbij een korte impressie van de laatst gehouden algemene ledenvergadering. Voor een meer inhoudelijke en gedetailleerde weergave wordt verwezen naar de officiële notulen, die in een later stadium verspreid zullen worden.

De algemene ledenvergadering op 02 november 2018 werd door een 30-tal leden van Fc. Grootegast bijgewoond.

Na een welkomstwoord memoreerde voorzitter Liekel Faber kort het afgelopen seizoen. Het ontbreken van een ‘eigen’ accommodatie heeft veel invloed op de gang van zaken gehad en betekent ook een flinke financiële aderlating. Het bestuur, commissieleden en bepaalde vrijwilligers raakten door gebrek aan mogelijkheden en structuur daardoor overbelast. Net als vorig jaar benadrukte de voorzitter het belang van voldoende vrijwilligers, voor zowel de commissies als voor alle overige taken en werkzaamheden. Het komt te vaak en te veel op dezelfde personen neer. We zullen het met elkaar en voor elkaar moet doen. De voorzitter sprak de hoop uit dat het in de nieuwe MFA allemaal weer wat soepeler zal gaan verlopen.

Hierna werd de agenda vastgesteld en vervolgens redelijk vlot afgewerkt.

Voordat er gestemd werd over twee nieuwe bestuursleden en één herbenoeming werd afscheid genomen van twee bestuursleden. Siep de Jong nam afscheid na meerdere termijnen deel uitgemaakt te hebben van het bestuur en Fokje Alkema nam afscheid na tijdelijke waarneming van de functie van secretaris. Als dank was er voor hen beiden een bos bloemen.

Sandra Hijlkema en Onno Wijma

   

werden beiden verkozen tot nieuw bestuurslid met een termijn van 3 jaar. Sandra zal het secretariaat voor  haar rekening nemen en Onno zal zich vanuit het bestuur met name richten op de jeugdcommissie.  Jannes de Boer werd voor dezelfde periode herbenoemd als bestuurslid.

De notulen van de algemene ledenvergadering op 17 november 2017 werden na een korte toelichting vastgesteld en goedgekeurd.

Er waren geen ingekomen stukken en/of mededelingen.

Vervolgens werd door de verschillende bestuursleden kort verslag gedaan over het werk van en in de diverse commissies, zoals die binnen Fc. Grootegast actief zijn. Ook hier geldt dat de invulling van de diverse posities een punt van zorg en aandacht is. Het gebrek aan menskracht is in vrijwel alle commissies voelbaar en dit heeft effect op het totale reilen en zeilen binnen Fc. Grootegast.

De realisatie, ingebruikneming en exploitatie MFA vormde een belangrijk agendapunt. Alles heeft langer geduurd dan voorzien. De officiële opening staat gepland voor 16 november 2018. De MFA zal dan nog niet geheel gebruiksklaar zijn voor het voetbalgebeuren. De exacte datum van de ingebruikneming door FcG staat nog niet vast. Om goed te kunnen starten in de MFA (ook voor wat betreft de pacht van de horeca) moet nog veel geregeld worden. Het bestuur gaat uit van ingebruikneming per 1 februari 2019. In de winterstop kan veel tijd en energie in een verantwoorde overgang gestoken worden.

De financiële overzichten werden door penningmeester Tim Renkema getoond en toegelicht. Dit leverde een aantal vragen op die door Tim beantwoordt werden. Het vorig seizoen was er sprake van een klein te kort. De begroting over het komende seizoen laat een iets groter tekort zien. De tekorten zijn vooral te verklaren door het ontbreken van kantine inkomsten. Daaraan komt vrij spoedig een einde en daarmee naar verwachting ook aan verder oplopende tekorten.

Met het voorstel van het bestuur om na een aantal jaren zonder verhoging de meeste contributies voor het komende seizoen met 5 % te verhogen, werd na een aantal vragen en opmerkingen ingestemd.

Deze keer was er sprake van twee jubilarissen, waar één wel heel bijzondere. Ronald Horinga ontving bloemen en een medaille voor een onafgebroken lidmaatschap van 25 jaar.

Henk de Boer spande echter de Kroon. Hij werd als 12-jarige jongen (eerder kon destijds niet) lid van GVB. In 1997 ging dit lidmaatschap automatisch over in het lidmaatschap van FcG. Als eerste en voorlopig (?) als enige bereikte Henk de mijlpaal van 60 jaar. Naast bloemen en een medaille was er voor Henk een ingelijste oorkonde.

Tegen het einde van de vergadering brak het moment aan waarop de vorige winnaar van de ‘vandervaartaward’ bekend zou maken wie zijn opvolger zou worden.

Door Ludo Kobes werd de award voor het komende seizoen toegekend aan een compleet gezin, namelijk het gezin Dijkstra: Arnold, Marielle, Kevin, Lucas, Rowan en Amy.

Ludo noemde als argument daarbij dat de ouders niet alleen zelf vrijwilligerstaken op zich hebben genomen, maar ook hun kinderen hebben gestimuleerd hetzelfde te doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het gezin Dijkstra was niet aanwezig. Ludo heeft de award en de bloemen een dag later aan hen uitgereikt. Een mooi stel winnaars, met een mooie motivatie.

Na een korte rondvraag werd de vergadering rond 22.10 uur gesloten.

Het was daarna nog lang gezellig in ‘De Klap’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over FC Grootegast

De voetbalclub Fc. Grootegast is opgericht op 1 juli 1997. Het is een fusie van de twee voetbalverenigingen uit Grootegast, te weten GVB en Oranje ‘58.
Op de algemene ledenvergaderingen van beide voetbalclubs op vrijdag 6 december 1996 werd besloten om het seizoen 1997/1998 samen verder te gaan onder de naam Fc. Grootegast.
Lees meer over de gehele historie van de club

© Fc. Grootegast 2019 | Design en beheer: Idea 2

Adres

Provincialeweg 139
9863 PE Doezum
info@fcgrootegast

Route